THỦY TỔ ĐẠO GIÁO LÀ AI ?

Xưa nay, chúng ta vẫn yên trí rằng: Lăo tử là tiếng tôn xưng Lư Nhĩ tự là Bá Dương, cũng gọi là lăo Đam là thủy tổ đạo Lăo hay Đạo Giáo.
Tức là người mà Tư Mă Thiên, trong “Lăo Trang, Thân Hàn liệt truyện”.Sách sử kư, đă nói như thế này:
“Lăo Tử là người xóm Khúc Nhân, làng Lệ Hương, huyện Khổ, nước Sở, họ Lư, tên Nhĩ, tự là Bá Dương, thụy hiệu là Đam… làm sách gồn hai thiên Thượng , Hạ, thuật cái ư về Đạo, Đức hơn 5000 lời.”
(Lăo Tử giả Sở, Khổ huyện, Lệ hương, Khúc nhân lư nhân dă, tính Lư thị, danh Nhĩ, tự Bá Dương, Thụy viết Đam (lược bỏ mấy đoạn) trứ thư thượng hạ thiên ngôn Đạo Đức chi ư, ngũ thiên dư ngôn) và cũng tức là ông Lăo Tử mà Tư Mă Thiên chép rằng đă khuyên Khổng Tử mấy câu, khi Khổng Tử đến nước Chu hỏi Lễ.
Nghĩa là Lăo Tử là một người đồng thời với Khổng Tử.
Nhưng đồng thời với Khổng Tử không phải chỉ có một ông Lăo Tử mà thôi.
Thời bấy giờ lại có một ông già khác cũng gọi là lăo Tử.
Chính Tư Mă Thiên tác giả sách Sử kư, sau khi chép truyện ông Lăo Tử trên cũng có chép theo lời tin tương của người thời ấy như thế này.
“Hoặc có người nói Lăo Lai Tử, cũng là người nước Sở, làm sách 15 thiên, nói việc Đạo gia, với Khổng Tử là người đồng thời”.
(Hoặc viết: Lăo Lai Tử diệc sở nhân dă, trứ thư thập ngũ thiên, ngôn Đạo gia chi dụng, dữ Khổng Tử đồng thời vân).
Ư nói Lăo Tử cũng có người bảo là Lăo Lai Tử.
Hay nói một cách khác: đồng thời với Khổng Tử có hai ông Lăo Tử:
1) Lư Nhĩ; 2) Lăo Lai Tử.
Tư Mă Thiên cho ta biết rằng : sở dĩ người ta nói Lăo Tử tức là Lăo Lai Tử - người soạn sách 15 thiên nói về Đạo – là v́ Lăo Tử sống 160 tuổi hoặc hơn 200 tuổi, bởi lấy Đạo mà dưỡng được Thọ.
Tác giả sách Sử kư lại chép rằng 129 năm sau năm Khổng Tử mất, cũng có một người được gọi là Lăo Tử, tức là Thái tử nhà Chu tên là Đam.

Tổng chi, thời Tư Mă Thiên chép sách Sử kư, đă có ba thuyết nói về Lăo Tử khác nhau rồi :
1. Lăo Tử là Lư Nhĩ đồng thời với Khổng Tử.
2. Lăo Tử là Lăo Lai Tử đồng thời với Khổng Tử.
3. Lăo Tử là Thái tử Đam sau thời Khổng Tử.
Cũng như người thời bấy giờ, Tư Mă Thiên cũng không biết đích xác Lăo Tử là ai, đành phải nêu cả ba giả thuyết ra, có ư để chất chính cùng các sử gia đương thời và hậu thế.
Nhưng vấn đề nêu ra, tới nay vẫn để dở dang, chưa giải quyết được; bài tính đố ra đề mấy ngàn năm nay, vẫn chưa ai t́m được câu trả lời, tiểu sử Lăo Tử vẫn c̣n là một mối nghi vấn thiên cổ.

Vậy, Lăo Tử là ai?
Ông Thủy Tổ Đạo giáo là Lư Nhĩ hay Lăo Lai Tử?
Đó có là một chủ đề khẩn thiết đối với các nhà nghiên cứu văn học và riêng sử học ngày nay.

LÊ VĂN H̉E