[CENTER]KỶ NIỆM 100 NĂM ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC VÀ 80 NĂM NGÀY MẤT (23-6-1927) CHÍ SĨ LƯƠNG VĂN CAN