Phụ Bản III
một người tu đă hoàn thành được "tánh giải thoát" ở trong Tâm của họ. Cái Tánh Giải Thoát được gọi là Phật đó, hoàn toàn Vô Tướng, phi vật chất, th́ lấy ǵ để mà nhận của cúng dường, lấy nơi đâu để chất chứa? Chẳng lẽ nhận giấy tiền vàng bạc âm phủ không có bảo chứng của thiên hạ đốt cúng mà cho đó là của báu? Nhưng Phật là Vô Tướng th́ ai là người đứng ra nhận? Do đó, muốn hiểu lời Phật th́ chúng ta không được rời căn bản tu hành lúc nào cũng được lập đi lập lại trong Kinh: Tu Phật là "Tu Tâm". "Phật tại Tâm", "Tức Tâm tức Phật" để thấy rằng: Phật ở trong Tâm th́ nước Phật đương nhiên phải ở trong Tâm chớ không thể ở chỗ khác, mà Nước Phật ở trong Tâm th́ làm sao nhét của báu vật chất vô đó được?
Nhưng v́ sao Cơi Phật A Di Đà lại được mô tả đầy dẫy châu báu như thế, mà Phật chỉ biết tu hành, đâu có kinh doanh, làm ăn, th́ châu báu lấy ở đâu ra, nếu không phải là của bá tánh dâng cúng? Vậy th́ châu báu đó là ǵ?