Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật dạy: "Các Thiện nam tử! Kinh điển của đức Như Lai nói ra, đều v́ độ thoát chúng sanh, hoặc nói thân ḿnh, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân ḿnh, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc ḿnh, hoặc chỉ việc người, các lời nói đều thiệt chẳng dối". Nhưng chúng ta hăy thử đặt ḿnh trong bối cảnh của Đức Thích Ca khi thành đạo cách đây 2.550 năm, mới thấy lúc đó hẳn là một phần do ngôn ngữ c̣n hạn chế, phần khác th́ đây là một khám phá hoàn toàn mới của Ngài cho nên rất khó giải thích cho người khác hiểu, bởi những ǵ Ngài giảng nói đều thuộc phần vô tướng, ở tận sâu thẳm trong Tâm, không phải ở ngoài, không có h́nh tướng nên rất khó h́nh dung, khó diễn tả. Trong Kinh Lăng Nghiêm, ta thấy, bảy lần Phật giải thích cái Tâm th́ Ngài Anan mới nhận ra. Về sau, cũng nhờ chư vị giác ngộ lần lượt tiếp tục khai sáng, ngôn ngữ cũng phong phú hơn, nên đến nay chúng ta mới có thể tiếp thu một cách tương đối dễ dàng phần nào nếu chịu khó t́m hiểu.
Nếu cứ "Y Ngữ" mà giải thích, th́ Cơi Phật là một Nước nào đó ở tận Phương Đông, Phương Tây, c̣n nếu "Y Nghĩa", dựa vào căn bản tu hành, th́ biết rằng Cơi Phật ở ngay chính trong Tâm của mỗi chúng ta. Phật, Bồ tát, Chúng Sinh, địa ngục, chư long thần, càn thát, dạ xoa, thuồng luồng, rồng, rắn, cá trạch v.v... đều là những h́nh ảnh tượng trưng cho những tư tưởng với những t́nh trạng: thanh tịnh, an lạc, hoặc có tính cách xấu xa, nhơ bẩn được Lục Tổ Huệ Năng đă giải thích thật rơ ràng trong Pháp Bảo Đàn Kinh:
"Ḷng từ bi là Quan Âm, ḷng Hỉ Xả tức là Thế Chí, ḷng năng tịnh tức là Thích Ca. ḷng b́nh trực tức là Di Đà.
Ḷng nhơn ngă là núi Tu Di. Ḷng tà vạy là nước biển. Ḷng phiền năo là sóng trào. Ḷng độc hại là rồng dữ. ḷng dối giả là quỉ thần. Ḷng trần lao là cá trạch. Ḷng Tham Sân là địa ngục. Ḷng ngu si là súc sanh".(PBĐK tr.53).
Cũng chỉ một Cái Tâm của ta, mà trong đó đủ thứ cảnh tốt, xấu liên miên dấy lên, không khác ǵ một quốc gia trong đó có những công dân tốt mà cũng có những phần tử bất hảo luôn gây rối loạn. Nhưng Tâm có thanh tịnh th́ Phật mới xuất hiện. Muốn thấy Phật Quốc th́ Tâm phải thanh tịnh. Kinh Duy Ma Cật viết: Bồ Tát nếu muốn làm cho cơi Phật thanh tịnh nên làm cho Tâm thanh tịnh. Tùy chỗ Tâm thanh tịnh mà nước Phật thanh tịnh". Và cái làm cho nước Phật không thanh tịnh chính là những thành phần bất hảo mà Phật gọi là "Chúng Sinh". Đó là những phiền năo, những Tham, Sân, Si, lục dục, thất t́nh, và những khởi tâm độc ác, đố kỵ, kiêu mạn... V́ thế, công năng tu hành chính là hoá giải hay là giáo hoá những phần tử đó, được gọi cách khác là "điều phục chúng sinh", "cứu độ chúng sinh", hoặc "chuyển hoá cái Tâm". Người nào làm cho cái Tâm trở lại với t́nh trạng an ổn, th́ Phật Quốc của người đó sẽ hiện ra. Lục Tổ dạy:
"Chư Thiện tri thức. Thường làm mười điều thiện th́ Thiên Đường liền đến. Dứt ḷng Nhơn ngă th́ núi Tu Di sập ngay. Bỏ ḷng tà vạy th́ nước biển khô cạn. Trừ ḷng phiền năo th́ sóng lặng êm. Quên ḷng độc hại th́ rồng dữ ắt tuyệt. Tu được như thế th́ cái giác tánh Như Lai ở trong tâm địa ḿnh phóng đại quang minh, ngoài soi sáu cửa trong sạch, có thể phá được các cơi trời Lục dục thiên, trong soi tánh ḿnh làm cho ba độc liền dứt, cả thảy địa ngục đồng tiêu một lần, trong ngoài sáng thấu chẳng khác ǵ cơi Tây Phương. Nếu chẳng tu các hạnh ấy th́ thế nào đến cơi Tây Phương được".
Cơi Tây Phương, Địa Ngục, Niết Bàn... cũng ở trong Tâm, v́ thế, con đường tu hành là bỏ hết những cái xấu, san bằng những g̣ nỗng, làm êm biển, sóng, tiêu diệt rồng dữ, rắn, rít… để cho cái tâm được thanh tịnh. Việc bỏ những cái xấu đó được gọi bằng một từ khác là BỐ THÍ hoặc XẢ.
Nếu chỉ nói đến Bố Thí th́ ta liên tưởng ngay đến người cho, của cho, người nhận, nên có vẻ hơi khó hiểu. Nhưng có cách diễn tả khác, chính xác hơn, nhưng cùng ư nghĩa: Đó là XẢ CHẤP, ĐỂ ĐƯỢC THANH TỊNH. Cả hai việc đó đều được gọi là "CÚNG DƯỜNG PHẬT", tức là từ một tư tưởng đang đau khổ v́ tham lam, sân hận, si mê... được gọi là Chúng Sinh. Nếu ta hoá giải được cho nó, tức là ta đă chuyển nó từ địa vị một Chúng Sinh sang địa vị Phật. Như thế tức là ta đă "cúng dường một vị Phật". Từng sát na trong ngày rồi cả một đời, có biết bao nhiêu điều phiền năo, v́ thế mỗi người đều có thể "cúng dường hằng hà sa số Phật", để cuối cùng được thanh tịnh, an lạc, Giải Thoát hay được Thành Phật. Việc XẢ này gọi là tạo Công Đức, v́ nhờ đó người làm sẽ thành tựu Quả giải Thoát hay c̣n gọi là Thành Phật.
Giả sử ta không chấp nhận lư lẽ này, cứ "Y Kinh giải nghĩa", đi t́m Phật ngoài để cúng dường, mà Phật xuất thế "hiếm hoi như hoa ưu đàm", như lời Kinh nói: "Khó gặp Phật ra đời. Khó sinh được cùng thời với Phật", th́ Phật ở đâu ra để ta cúng dường như phẩm Thọ Kư trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa: "Ông ở đời vị lai sẽ cúng dường ba trăm muôn ức Đức Phật"?
Việc không cúng dường Phật ngoài, chỉ cúng dường Phật của ḿnh, được viết rơ trong Kinh Diệu pháp Liên Hoa:

Lại thấy những Trời, người,
Rồng, thần, chúng Dạ Xoa,
Càn thát, Khẩn na la,
Đều cúng dường Phật ḿnh,

Trời, người, rồng, thần... cũng "Cúng dường Phật ḿnh". Phật của Ḿnh tức là Con đường Giải Thoát mà ḿnh đang hành dụng. Ngôn ngữ trong Kinh dù được dịch từ tiếng Ấn sang tiếng Tàu rồi từ tiếng Tàu sang tiếng Việt cũng đâu có nhầm lẫn giữa Phật của ḿnh và tượng do chính ḿnh tạc hay đúc ra? Nhưng đời nào tới đời nào h́nh như nhiều người vẫn tiếp tục hiểu nhầm, cho nên trong Góp Nhặt Cát Đá có kể chuyện: có một sư cô đúc được một tượng Phật bằng vàng, đi đâu cô cũng mang theo, rồi ngày mấy thời thắp hương cho tượng Phật. Nhưng v́ không muốn các tượng gần bên hưởng lây, nên cô đă dùng cái phễu để hương chỉ đưa lên mũi của tượng ḿnh mà thôi, báo hại tượng Phật bằng vàng của cô lại có cái mũi đen thui!
Nhưng Phật của ḿnh nếu là những t́nh trạng an ổn, thanh tịnh, nhờ xả những Thương, Ghét trong Tâm chính ḿnh th́ cúng châu báu cho Phật đó bằng cách nào? Và cúng dường Phật của ḿnh chẳng lẽ để hương hoa châu báu trước mặt rồi tự đốt lên để thưởng thức?