Hương, Hoa cúng Phật đă được Tổ Đạt Ma giải thích:
"C̣n việc đốt hương ấy, nào phải hương của h́nh tướng thế gian, mà chính là hương của pháp vô vi vậy, xông lên các thứ dơ xấu khiến cho nghiệp dữ vô minh thảy đều tiêu mất.
Hương chánh pháp ấy kể năm thứ:
Một là Hương Giới. Gọi thế v́ nó có thể dứt mọi điều dữ, tu mọi điều lành.
Hai là Hương Định: gọi thế v́ nó tin sâu phép đại thừa, ḷng không chùng nản.
Ba là Hương Huệ : Gọi thế v́ lúc nào ở bên trong cũng tự tâm quán xét.
Bốn là hương Giải Thoát: gọi thế v́ nó có thể dứt hết tất cả mê mờ trói buộc.
Năm là Hương Giải Thoát tri kiến: gọi thế v́ lúc nào cũng quán chiếu sáng soi, suốt thông không ngại.
Đó là năm thứ hương, gọi là hương tối thượng, thế gian không ǵ sánh được.
Khi c̣n tại thế, Phật khiến các đệ tử lấy lửa trí huệ đốt thứ hương báu vô giá ấy để dưng cúng chư Phật mười phương. Chúng sanh ngày nay không rơ nghĩa chân thực của Như Lai, chỉ đốt lửa ngoài, đốt gỗ trầm của thế tục, xông thứ hương vật chất lên mong phước báu thánh th́ sao được ru ? (SCVĐTT)
Việc "Cúng Dường châu báu" cho Phật được hiểu như sau:
Phải chăng "Châu báu" là những ǵ ta yêu quư, luôn đeo giữ bên ḿnh không rời xa? Mỗi người có Ba món độc là Tham Sân Si mà từ muôn kiếp đến giờ vẫn tiếp tục ôm giữ không rời, do đó Phật ví như là đồ châu báu! Tâm phàm vơi những cố chấp mà ta cứ kiên tŕ bám lấy, sống chết với nó th́ Phật gọi đó là "Cung Điện". Cho nên "Hiến Châu báu cho Phật" chính là Xả bỏ Ba thứ Tham, Sân và Si, được xem là hiến "Viên Châu có giá trị bằng cơi tam Thiên".V́ thế, khi Long Nữ xả cái Tâm Ba Độc, th́ nàng lập tức được Giải Thoát ngay. Đó là ư nghĩa của "Phật nhận viên châu, nàng liền thành Phật".
Các vị Phạm Thiên "hiến Cung Điện" tức là các Ngài rời bỏ những Kiến Chấp đă ôm giữ bao đời. "Chuỗi Anh lạc", "Y báu" mà mọi người cởi ra để dâng Phật, hoặc "đốt ngón tay, đốt thân để cúng dường"...cũng trong nghĩa XẢ những cái CHẤP nơi Thân, Tâm mà thôi, v́ khi đốt thân, các ngài đă "dùng sức nguyện thần thông" mà đốt (DPLH tr. 489), không phải đốt bằng lửa thế gian! V́ thế, việc "Y Kinh giải nghĩa" không chỉ làm oan cho Phật, mà c̣n làm cho nhiều người thiệt tḥi!
Có BẢY MÓN BÁU mà mọi người bất luận giàu hay nghèo đều có để cúng dường cho Phật. Kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận giải thích về BẢY BÁU Bố thí như sau:

Chẳng Tham là Bố Thí.
Mắt không tham sắc tốt đẹp là SẮC BÁU BỐ THÍ.
Mũi chẳng tham ngửi mùi hương tuyệt diệu là HƯƠNG BÁU BỐ THÍ.
LƯỞI chẳng tham mỹ vị thượng hảo đó là VỊ BÁU BỐ THÍ.
Thân chẳng tham mặc áo quần lụa là tốt đẹp Đó là XÚC BÁU BỐ THÍ.
Ư chẳng tham danh lợi, ân ái, đó là PHÁP BÁU BỐ THÍ.
TÁNH chẳng tham dục lạc thế gian đó là PHẬT BÁU BỐ THÍ.
Nếu người nào hay ngộ được trong thân ḿnh có đủ BẢY BÁU BỐ THÍ ấy sẽ được phước đức lớn hơn phước đức đem bảy báu trên thế gian này mà bố thí: như vàng bạc, trân châu, mă năo, san hô, hổ phách.. mà bố thí ngàn muôn phần cũng không thể nào so sánh với sự bố thí bảy báu trong thân muôn một."
Chính thành quả của Bố Thí đó làm thành Nước Phật, nên Nước Phật được Phật mô tả bằng toàn châu báu là như thế. Thật ra, nếu ta có châu báu hữu vi, muốn cúng cho Phật ngoài cũng không thể làm được, v́ Phật là t́nh trạng giải thoát ở nơi tâm của mỗi người, th́ ta cúng cách nào? Nếu nhờ người trung gian chuyển th́ họ sẽ chuyển cách nào? Họ sẽ t́m Phật ở đâu để giao? Chính v́ vậy Tổ Đạt Ma dạy trong Sáu Cửa vào Động Thiếu Thất:

Chúng sanh điên đảo không biết tự tâm là Phật cứ hướng ngoại mà ǵn giữ cầu cạnh, suốt ngày lăng xăng niệm Phật lạy Phật. Phật tại nơi đâu? Đừng nên có những lối thấy ấy.

Chỉ cần biết tự tâm. ngoài tâm rốt không có Phật nào khác.
Kinh nói: Phàm cái ǵ có tướng đều là dối trá. Lại nói: Chính tại nơi đây mới có Phật. Tự tâm là Phật. Đừng nên mang Phật ra lễ Phật như vậy".
Kinh dạy ta nên BỐ THÍ BA LA MẬT tức là BỐ THÍ mà qua được bờ bên kia, đó là Xả những thứ mà Tâm ta đeo bám để được giải thoát. Cái Giải Thoát này giá trị c̣n hơn bao nhiêu lần của cải vật chất cho nên gọi là cái Quả nhận lại gắp trăm ngh́n lần. C̣n bố thí tiền bạc, ngọc ngà, châu báu, tài sản.. để mong cầu quả Phật, th́ Lục Tổ cũng dạy: "Đạo nào do thí bạc mà thành". Muốn Bố Thí mà được gọi là Pháp Thí th́ Kinh Duy Ma Cật dạy: "Nếu người thí chủ dùng tâm b́nh đẳng thí cho một người ăn xin rất hèn hạ xem cũng như tướng phước điền của Như Lai, không phân biệt, ḷng đại bi b́nh đẳng, không cầu quả báu, đó gọi là đầy đủ pháp thí vậy".
Nhân nào, Quả đó. XẢ những chấp nhất, si mê th́ mới được nhẹ nhàng, sáng suốt, thanh tịnh. Cái sáng suốt, thanh tịnh, an ổn gọi là Quả Phật. XẢ, là nghĩa của "Bố Thí tam luân không" tức là không có người cho, không có của cho, không có người nhận, bởi v́ người bố thí là chính ta, của bố thí cũng của ta, người nhận cũng chính là ta, v́ chính ta là người được hưởng thành quả của việc Bố Thí đó. Đó cũng là nghĩa thật sự của "Cúng Dường Phật", cũng là "Độ Sinh", hay gọi là "làm công đức", v́ kết quả là thành tựu con đường giải Thoát hay Thành Phật. C̣n nếu đem tiền bạc, của cải để cúng cho ai đó, th́ cả ba thứ đều Có đầy đủ, không thể giải thích khác hơn được, và kết quả chỉ là phước đức hữu vi mà thôi. Tất nhiên, theo luật Nhân Quả, ai nhận th́ nấy trả, không thể có việc người này nhận mà người kia phải trả!

Cho nên, nếu ta cứ "Y Kinh giải nghĩa" rồi làm theo đó, th́ không những làm oan cho ba đời Phật mà ta cũng hao hụt tài sản một cách oan uổng, v́ chắc chắn không thể nào có được phước đức vô lượng với cái tâm tính toán so đo khi bố thí. Về phần người tu, dù được xem là "ruộng phúc của bá tánh", nhưng Phật không hề khuyến khích đệ tử cứ vô tư nhận và hưởng của cúng thí mà không lo tu hành nghiêm chỉnh. Kinh Vị Tằng hữu Thuyết Nhân Duyên Phật dạy: "Thà cắt thịt ḿnh dùng để nuôi miệng, không dùng tâm tà thọ của cúng thí. Khó lắm, khó lắm, cẩn thận, cẩn thận!" Trong Kinh có nêu trường hợp bốn tên Phiến Đề La khiêng kiệu, bị hành hạ đánh đập rất khổ sở được Phật giải thích là do kiếp trước họ đă lợi dụng h́nh tướng tu hành để lạm dụng của bá tánh, là tấm gương để người tu học hỏi vậy.

Tâm-Nguyện
(5/2007)