NGƯỜI GIỮ DI CẢO
CŨNG ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN

Thông tư số 27/2001/TT-BVHTT, ngày 10-5-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thi hành một số điều về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự nêu rơ: cá nhân, tổ chức dựa vào tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể… của người khác để sáng tạo ra tác phẩm mới phải xin phép tác giả và chủ sở hữu (nếu chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả) và cả tác giả của tác phẩm gốc. Đối với tác phẩm di cảo, trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế th́ người chiếm giữ hợp pháp tác phẩm di cảo được hưởng các quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm trong thời hạn 50 năm kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
Cá nhân, tổ chức khi sử dụng tác phẩm đă công bố nhằm mục đích kinh doanh phải xin phép và trả nhuận bút hoặc thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm theo hợp đồng sử dụng tác phẩm (trừ những tác phẩm khi sử dụng không phải xin phép hoặc trả thù lao cho tác giả theo quy định của Bộ luật Dân sự).
(Theo báo Pháp luật Tp HCM số 20 ngày 29-5-2001)
(Bùi Đẹp sưu tầm)