Nhằm góp phần vào tiến tŕnh cải cách hành chính và cung cấp thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xă hội và nhân dân trong giao tiếp với cơ quan hành chính các cấp, Viện Khoa học tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với Nhà xuất bản Thống kê và Công ty Cổ phần Kiến Thức Vàng tiến hành xuất bản cuốn "Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2009".Cuốn Niên giám dày 1.110 trang, được biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gồm 3 phần: thông tin về Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;hệ thống tổ chức hành chính Trung ương; hệ thống tổ chức hành chính địa phương với các danh mục, địa chỉ, mă số tổ chức hành chính các cấp, danh sách lănh đạo, danh bạ điện thoại cơ quan, nhà riêng, di động, Email của lănh đạo của tổ chức hành chính các cấp năm 2009.

Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam năm 2009 được xuất bản nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xă hội và nhân dân những thông tin cần thiết về tổ chức hành chính Việt Nam đồng thời góp phần minh bạch hóa thông tin trong tiến tŕnh cải cách hành chính

Sách giới thiệu hệ thống tổ chức hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cấp xă, phường, bao gồm: Tên đơn vị, mă số, địa chỉ đơn vị hành chính (theo quyết định của Chính phủ); họ tên, chức vụ, điện thoại cơ quan, điện thoại nhà riêng, email của người đứng đầu đơn vị hành chính đó. Riêng Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các đồng chí lănh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, lănh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có in thêm ảnh, ngày tháng năm sinh, quê quán, dân tộc, lĩnh vực phụ trách, chức vụ trong Đảng... Những thông tin trên tạo điều kiện thuận lợi cho sự chỉ đạo của các đồng chí lănh đạo cấp trên đối với các đồng chí lănh đạo, cơ quan hành chính cấp dưới. Đồng thời cũng cung cấp thông tin cho các tổ chức và công dân trong quan hệ và giao tiếp với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. "Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2009" c̣n được dịch ra tiếng Anh để phục vụ cho bạn đọc là người nước ngoài.
Các thông tin về hệ thống tổ chức hành chính Việt Nam được cung cấp trong cuốn sách là thông tin được cập nhật đến tháng 6 năm 2009.

Cuốn sách này có thể nói là cầu nối giữa nhân dân với các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức, đáp ứng các nhu cầu t́m hiểu, quan hệ, giao dịch và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ trực tiếp cho cải cách hành chính nhà nước hiện nay.
Cuốn sách dày 1.110 trang, b́a cứng in bốn màu,

Nội dung "Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2009" có 3 phần chính.

Phần I là thông tin về Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, dân tộc, chức vụ Đảng và Nhà nước, địa chỉ cơ quan.

Phần II là thông tin về hệ thống tổ chức hành chính Trung ương, trong đó cung cấp tên cơ quan, ảnh, chức vụ Đảng và Nhà nước…. của các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ và tên các tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ.

Phần III của cuốn Niên giám là tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thông tin liên quan đến các Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tên các đơn vị, tổ chức trực thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thông tin cá nhân của các lănh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức đơn vị trực thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, cuốn Niên giám cũng cung cấp tên các quận, huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh và thông tin cá nhân của Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xă, thành phố; tên các xă, phường, thị trấn, thông tin cá nhân các Chủ tịch UBND xă, phường, thị trấn.Báo chí giới thiệu

Theo Báo Laodong

Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam
Cuốn sách này có thể nói là cầu nối giữa nhân dân với các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức, đáp ứng các nhu cầu t́m hiểu, quan hệ, giao dịch và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ trực tiếp cho cải cách hành chính nhà nước hiện nay.

Cuốn sách dày 1.110 trang, b́a cứng in bốn màu, nội dung có 3 phần chính.

Phần 1 gồm thông tin về Thủ tướng, các phó thủ tướng Chính phủ: Họ tên, ảnh, ngày - tháng - năm sinh, quê quán, dân tộc, chức vụ Đảng và Nhà nước, địa chỉ cơ quan.

Phần 2 là hệ thống tổ chức hành chính trung ương: Ngoài những nội dung như của Thủ tướng, phần này c̣n có số điện thoại cơ quan, số điện thoại di động, số điện thoại nhà riêng, địa chỉ thư điện tử, lĩnh vực phụ trách của các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng, thủ trưởng, phó thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ (trừ Bộ Quốc pḥng). C̣n các đồng chí lănh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức, đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ cũng có đầy đủ các thông tin như trên (trừ ảnh).

Phần 3 là hệ thống tổ chức hành chính địa phương. Với các chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh, TP trực thuộc trung ương đều có những thông tin như các bộ trưởng, thứ trưởng. Với các đồng chí lănh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các chủ tịch, phó chủ tịch UBND các quận, huyện cũng có đầy đủ thông tin như bộ trưởng, thứ trưởng (trừ ảnh). Riêng với các chủ tịch xă, phường, thị trấn chỉ có số điện thoại cơ quan, số điện thoại di động, số điện thoại nhà riêng, địa chỉ cơ quan.

Thông tin trong cuốn sách này được biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Giá 550.000 đồng.

V.H

Quảng cáo không đúng chỗ - admin xóa