bài hát này có ư nghĩa thật. Không biết tác giả là ai nhở? Chỉ cần nghe bài hát cũng đủ biết "giờ tư canh ba" là cái thời khắc nào rồi?!